Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 • Administratorem Pani/Pana danych jest:
  FACE DENT CLINIC Dominiak i Szczodry sp. j., adres: ul. Przemysłowa 4, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Dorotę Gross z którą kontakt w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji związanych z nimi spraw możliwy jest poprzez e-mail: rodo@facedent.clinic lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych przez FACE DENT CLINIC
  3.1 Czynności związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  • świadczenie usług medycznych zakresu medycyny estetycznej, stomatologii i onkologii
  • zapewnienie opieki zdrowotnej,
  • weryfikacja danych,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • realizacja praw pacjenta,
  • opieka około obsługowa,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności,
  • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • realizacja obowiązku podatkowego, w tym prowadzenia rachunkowości,
  • świadczenie usług marketingowych,
  • dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług,
  • prowadzenie monitoringu wizyjnego.
  3.2 Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez FACE DENT CLINIC wynika z działań podejmowanych przez Panią/Pana w zakresie niżej wymienionych usług lub czynności. 3.3 Przepisy prawa:
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 roku o działalności leczniczej;
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych są:
  • inne podmioty lecznicze współpracujące w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonych usług,
  • dostawcy zaopatrujący w rozwiązania techniczne / organizacyjne w zakresie realizacji świadczonych usług / zarządzania FACE DENT CLINIC (w tym dostawcy usług teleinformatycznych, usług kurierskich / pocztowych, wyposażenia, inne),
  • dostawcy usług prawnych i doradczych,
  • osoby upoważnione przez Panią̨/Pana w ramach realizacji praw pacjenta
  • odbiorcą danych w zakresie pozostawienia opinii o placówce na portalach internetowych oraz w social mediach jest Google LLC oraz Meta (Facebook, Instagram), będący odrębnymi administratorami danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Pani/Pana prawa
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • W przypadku realizacji usługi bądź płatności oraz gdy dane są wymagane przepisami prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.
Oświadczenie Adnimistratora

FACE DENT CLINIC oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

W celu realizacji praw lub uzyskania informacji związanej z ochroną danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: rodo@facedent.clinic

Szczegółowe informacje będą dostępne również w siedzibie FACE DENT CLINIC.